استفاده از template در edraw-max
تاریخ شروع

16:00

شنبه - 1397/07/07

تاریخ پایان

20:00

شنبه - 1397/07/07

آدرس

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

درباره رویداد

در این دوره، مفاعیم بنیادی و پایه حوزه رسانه های اموزشی، یادگیری الکترونیکی و نیز انواع بسترهای آموزش الکترونیکی ارایه شد.

اهداف یادگیری

  • آشنایی با انواع رسانه های آموزشی
  • ضرورت بکارگیری رسانه ها در اموزش
  • طراحی انواع رسانه
  • آشنایی با بسترهای آموزش مجازی