تاریخ شروع

16:00

شنبه - 1395/07/24

تاریخ پایان

18:00

چهارشنبه - 1395/07/28

آدرس

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

درباره رویداد

در این دوره، مفاهیم بنیادی و پایه حوزه رسانه های اموزش، یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی ارایه شد.

اهداف یادگیری

  • آشنایی با انواع رسانه های آموزشی
  • ضرورت بکارگیری رسانه ها در اموزش
  • طراحی انواع رسانه
  • آشنایی با مفاهیم بنیادی حوزه تولید محتوای چند رسانه ای
  • سناریونویسی برای تولید محتوا
  • گام های تولید محتوای الکترونیکی